ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019
dotyczące zlecenia usługi animatora integracji
w Stowarzyszeniu „Stolina” w Zwierzynie.

Ze względów podmiotowych zamówienie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zamówienie jest realizowane zgodnie z zasadą konkurencyjności w rozumieniu Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFS na lata 2014-2020, dotyczy projektu: ”Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego” Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Nr umowy RPLB.07.03.00-08-0017/18-00 projekty realizowane poza formułą ZIT, współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe ma na celu:
Zebranie ofert od potencjalnych zainteresowanych podmiotów (zwanych dalej „Wykonawcami”), które pozwolą na wyłonienie wykonawcy usługi realizowanej przez animatora integracji w ramach projektu :” Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego” Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.3 Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty, Nr umowy RPLB.07.03.00-08-0017/18-00 Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganej zawartości ofert i sposobu przygotowania ofert są przedstawione w dalszych punktach. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się osoby, które:
a) posiadają wykształcenie wyższe (socjologia, terapia, pedagogika, psychologia, nauki społeczne) z doświadczeniem zawodowym min. 1 rok.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia
I. ZAMAWIAJĄCY: STOWARZYSZENIE „STOLINA”, ul. Wojska Polskiego 74, 66-542 Zwierzyn, woj. lubuskie, tel. 511 829 633
II.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wchodzących w zakres kompetencji animatora integracji, w ramach projektu:”Aktywnie zintegrowany kapitał ludzki województwa lubuskiego”
A: Kod CPV: 85312320-8 (usługi doradztwa).
II.2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku poniżej.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz formularz ofertowy

Pobierz oświadczenie

Aktywność ruchowa to kolejny sposób spędzania czasu w Klubie Wsparcia Seniora AS

Profilaktyka zdrowia i zdrowego ruchu dla osób starszych na całym świece zdobywa coraz więcej zwolenników. Wiele schorzeń oraz niedogodności wieku senioralnego można pokonać właśnie dzięki optymalnemu wysiłkowi fizycznemu.

Bank Żywności w Gorzowie Wielkopolskim logo Centrum Integracji Społecznej logo

Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu” STOLINA” z terenu województwa Lubuskiego przy współpracy Bankiem Żywności w Gorzowie Wielkopolskim realizowało Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie wrzesień 2018 – czerwiec 2019.

W maju zajęcia rozpoczął Klub Wsparcia Seniora „AS”, funkcjonujący przy STOWARZYSZENIU „STOLINA”.
20 Seniorów codziennie od poniedziałku do piątku korzysta z bardzo bogatej oferty zajęć .

Warsztaty pasji i twórczości w formie zajęć manualnych. Warsztaty te nie są tylko rozrywką, to także forma terapii, która pozwala ćwiczyć stawy rąk, usprawnia palce a także poprawia pamięć i koncentrację.
W czerwcu w ramach zajęć manualnych seniorzy szyli tulipany, bardzo trwałe i efektowne.