STATUT

STOWARZYSZENIA „ STOLINA”  

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie „STOLINA”, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, działającym na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego statutu.

 

§ 2

Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie STOLINA”

 

§ 3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dla właściwej realizacji statutowych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym.

 

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Zwierzyn, gm. Zwierzyn, woj. lubuskie

 

§ 5

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez wymienione w niniejszym statucie organy.

 

§ 6

Czas trwania Stowarzyszenia jest nieoznaczony.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

2. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

3. Świadczenia odpowiadające świadczeniu pracy, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych

przepisach, mogą wykonywać na rzecz Stowarzyszenia wolontariusze.

 

§ 8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu

działania.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 9

Cele Stowarzyszenia:
a) aktywizowanie społeczeństwa do odpowiedzialnego podejmowania ról społecznych, obywatelskich, zawodowych i innych,
b) włączanie osób i rodzin z grup zagrożonych marginalizacją (w tym m.in. niepełnosprawnych, starszych, ubogich, bezrobotnych, uzależnionych, z różnego rodzaju dysfunkcjami etc.) do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
c) prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych
d) prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty, w tym kształcenia przedszkolnego, pozaszkolnego, ustawicznego oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
e) wspieranie lokalnych społeczności w odkrywaniu własnego potencjału rozwojowego i pomoc w realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
f) propagowanie opartego na partnerstwie współdziałania organizacji pozarządowych, administracji samorządowej i środowisk biznesowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
g) poszukiwanie i edukowanie liderów społeczności lokalnych
h) dbanie o spuściznę historyczną i kulturową lokalnych społeczności, zarówno w wymiarze materialnym, jak i symbolicznym,
i) wspieranie i stymulowanie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości,
j) prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między lokalnymi społecznościami z różnych krajów.

 

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje cele określone w § 9 niniejszego statutu poprzez organizowanie:
a) szkoleń w różnych formach (kursów, seminariów, warsztatów, zajęć edukacyjnych),
b) doradztwa,
c) badań naukowych,
d) konferencji,
e) koncertów i wystaw,
f) wizyt studyjnych
g) fundowanie stypendiów,
h) imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych,
i) akcji promocyjnych,
j) samopomocy w różnych formach.

 

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa

w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Walne Zebranie ma prawo do nadawania tytułów honorowych Stowarzyszenia.

 

§ 12

Stowarzyszenie zrzesza członków:
a) rzeczywistych,
b) wspierających.

 

§ 13

1. Członkiem rzeczywistym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która:
a) ukończyła 18 lat,
b) zaznajomiła się ze Statutem i w pełni akceptuje jego postanowienia,
c) złożyła pisemną deklarację członkowską,
d) została zarekomendowana przez 2 rzeczywistych członków Stowarzyszenia,
e) wniosła jednorazową składkę członkowską w wysokości określonej przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje

wsparcie dla działalności Stowarzyszenia w formie ustalonej z Zarządem Stowarzyszenia.

3. Członkami Stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy.

 

§ 14

1. Członkostwo Stowarzyszenia (rzeczywiste lub wspierające) nabywa się przez przyjęcie kandydatury

w formie uchwały podjętej przez Zarząd Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością

głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

2. Datą nabycia członkostwa jest data podjęcia uchwały.

3. Zarząd pisemnie informuje kandydata o swojej decyzji. Od decyzji Zarządu odmawiającej przyjęcia do Stowarzyszenia przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, którego decyzja jest ostateczna.

 

§ 15

1. Członkostwo ustaje wskutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu działalności sprzecznej ze Statutem i uchwałami władz

Stowarzyszenia,

 1. pozbawienia praw publicznych.

2. Ustanie członkostwa stwierdza Zarząd w formie uchwały.

3. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków. Uchwała

Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

 

§ 16

1. Stowarzyszenie prowadzi rejestr członków według wzoru ustalonego przez Zarząd Stowarzyszenia.

2. Zarząd Stowarzyszenia określa wzory deklaracji dla członków rzeczywistych i wspierających.

3. Do rejestru dołącza się dokumentację związaną z nabyciem i ustaniem członkostwa.

§ 17

Stowarzyszenie prowadzi rejestr osób, którym nadano tytuły honorowe. Do Księgi wpisuje się osoby

krajowe i zagraniczne, które w istotny sposób przyczyniły się do rozwoju i funkcjonowania

Stowarzyszenia.

 

§ 18

1. Członek rzeczywisty ma prawo:

 1. uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków,
 2. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
 3. kierować pytania, postulaty i wnioski do władz Stowarzyszenia i żądać na nie odpowiedzi,
 4. uczestniczyć we wszystkich formach działalności statutowej Stowarzyszenia,
 5. inspirować nowe formy realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 6. pełnić tylko jedną funkcję z wyboru w organach Stowarzyszenia.

2. Członek rzeczywisty ma obowiązek:

 1. przestrzegania Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. sumiennego i rzetelnego wykonywania zadań dobrowolnie na siebie przyjętych lub

powierzonych mu przez Stowarzyszenie i wynikających z pełnionych funkcji w Stowarzyszeniu,

 1. dbać o dobre imię Stowarzyszenia,
 2. dbać o mienie Stowarzyszenia i przyczyniać się do jego pomnażania jako dobra

wspólnego członków.

§ 19

1. Członek wspierający ma prawo wyrażać opinie, co do działalności Stowarzyszenia.

2. Członek wspierający ma obowiązek wspierać działalność Stowarzyszenia w formie ustalonej

z Zarządem Stowarzyszenia.

3. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 20

1. Organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Organem wykonawczym jest Zarząd Stowarzyszenia, któremu przewodniczy Prezes.

3. Wewnętrznym organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

 

§ 21

1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa równocześnie 2 lata.

2. Wybory Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna wybierani są spośród członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

 

§ 22

1. Uchwały Walnego Zebrania są obowiązujące dla Zarządu Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie może zawiesić bądź uchylić każdą uchwałę Zarządu, jeśli narusza ona przepisy

prawa lub Statutu.

 

§ 23

1. W razie zdekompletowania w czasie kadencji składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, Zarząd i

Komisja Rewizyjna mają prawo uzupełnienia swoich składów spośród członków rzeczywistych

Stowarzyszenia.

2. W przypadku zdekompletowania przekraczającego połowę pierwotnego składu Zarządu lub Komisji

Rewizyjnej, pozostali członkowie zwołują Nadzwyczajne Walne Zebranie członków dla

dokonania wyborów uzupełniających, najpóźniej w terminie miesiąca od daty stwierdzenia

faktu zdekompletowania.

 

§ 24

Walne Zebranie Członków może się odbywać się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.

 

§ 25

W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

 1. z głosem decydującym członkowie rzeczywiści,
 2. z głosem doradczym członkowie wspierający.

 

§ 26

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. uchwalanie porządku i regulaminu obrad,
 2. uchwalanie Statutu i jego zmian,
 3. uchwalanie strategicznych kierunków działalności Stowarzyszenia,
 4. rozpatrywanie wniosków i odwołań zgłoszonych Walnemu Zebraniu,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. podejmowanie, na wniosek Komisji Rewizyjnej, uchwał w przedmiocie absolutorium dla

Zarządu Stowarzyszenia,

 1. wybór Prezesa i Członków Zarządu,
 2. wybór Komisji Rewizyjnej,
 3. podejmowanie uchwał w przedmiocie rozwiązania (likwidacji) Stowarzyszenia oraz przeznaczenia majątku likwidowanego Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach przekraczających czynności zwykłego zarządu,
 5. określanie wysokości jednorazowej składki członkowskiej oraz składki rocznej.

 

§ 27

1. Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie zwyczajnym raz w roku,

po zakończeniu roku obrachunkowego, w terminie przewidzianym prawem, przede wszystkim

dla rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności

Stowarzyszenia za rok ubiegły. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków

Stowarzyszenia na piśmie, co najmniej na 14 dni przed Walnym Zebraniem, załączając do zawiadomienia przygotowane na to Zebranie sprawozdanie z działalności oraz inne dokumenty będące tematem obrad Walnego Zebrania.

 

§ 28

1. Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w trybie nadzwyczajnym w szczególnie uzasadnionych przypadkach z własnej inicjatywy, lub w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia żądania, lub na wniosek:

 1. Komisji Rewizyjnej,
 2. 1/2 członków Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie podejmuje Uchwały tyko w sprawach, do rozpatrzenia których

zostało zwołane.

 

§ 29

Walne Zebranie Członków może podejmować uchwały bez względu na liczbę uczestniczących

w Zebraniu członków Stowarzyszenia. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów za

wyjątkiem decyzji dotyczących zmiany statutu oraz likwidacji Stowarzyszenia.

 

§ 30

Z przebiegu Walnego Zebrania sporządza się protokół, który podpisuje Przewodniczący Zebrania i

protokolant.

 

§ 31

1. Zarząd realizuje zadania statutowe Stowarzyszenia i ponosi odpowiedzialność przed Walnym

Zebraniem Członków.

2. Zarząd składa się z 3-5 członków.

3. Pierwsze posiedzenie Zarządu powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 10 dni od dnia wyborów.

4. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd przyjmuje uchwałą Regulamin, w którym określa co najmniej:

 1. częstotliwość posiedzeń,
 2. sposób komunikacji pomiędzy posiedzeniami,
 3. podział zadań i obszarów kompetencyjnych pomiędzy poszczególnych członków Zarządu.

5. Zarząd wykonuje swoje uprawnienia i obowiązki na posiedzeniach, na których podejmuje

uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 3 członków z 5 osobowego składu Zarządu lub 2 członków z 3 osobowego składu Zarządu. W przypadku równego rozkładu głosów decydujący głos ma Prezes.

6. Z przebiegu posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który podpisuje Prezes Zarządu lub dwóch Członków Zarządu.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy. Zwołuje je Prezes  z inicjatywy własnej lub 3 członków Zarządu z 5 osobowego składu lub 2 członków z 3 osobowego składu Zarządu działających łącznie lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.

8. Udział w pracach Zarządu jest honorowy.

 

§ 32

1. Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków,
 2. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. przygotowanie i zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 4. realizowanie zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej,
 5. opracowywanie rocznych programów działalności Stowarzyszenia w ramach określonych

przez Walne Zebranie,

 1. opracowywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu, w tym sprawozdań finansowych,
 2. określanie struktury organizacyjnej niezbędnej dla prowadzenia działalności Stowarzyszenia w formie regulaminu organizacyjnego,
 3. podejmowanie uchwał o nabyciu lub ustaniu członkostwa w Stowarzyszeniu,
 4. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia.

2. Decyzje Zarządu Stowarzyszenia podejmowane są w formie uchwał Zarządu lub ( w kwestiach

mniej istotnych ) w formie odpowiednich zapisów w protokole posiedzenia Zarządu.

 

§ 33

1. Komisja Rewizyjna jest statutowym organem kontroli Stowarzyszenia powołanym do

sprawowania kontroli nad jego działalnością i podlegającym wyłącznie Walnemu Zebraniu

Członków.

2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego.

3. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co

najmniej 2 osób uprawnionych do głosowania.

4. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w

stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

6. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący.

7. Prace Komisji dokumentuje się w formie protokołu podpisywanego przez Przewodniczącego

Komisji.

8. Udział w pracach Komisji Rewizyjnej jest honorowy.

 

§ 34

1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrolowanie wszystkich dziedzin działalności Stowarzyszenia, w tym działalności Zarządu,
 2. występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
 3. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium poszczególnym członkom ustępującego Zarządu Stowarzyszenia,
 4. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

2. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo:

 1. żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo zwołania posiedzenia Zarządu. W tym przypadku Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania.
 2. zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie niezwołania go przez Zarząd, w terminie ustalonym statutem,
 3. żądania wglądu do wszystkich niezbędnych dla tematyki prowadzonej kontroli dokumentów oraz żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień osób kontrolowanych.

 

§ 35

1. Komisja Rewizyjna przynajmniej raz na rok, przed zwołaniem Walnego Zebrania Członków,

kontroluje prawidłowość gospodarki finansowej i prowadzenia ksiąg rachunkowych Stowarzyszenia sprawdzając księgi i rachunki, obroty i stan kasy, rachunku bankowego, stan inwentarza, jak również sprawdzając zamknięcia rachunkowe.

2. Komisja Rewizyjna dokonuje czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 1., także na żądanie 1/3 członków Stowarzyszenia.

 

§ 36

1. Z czynności kontrolnych Komisja Rewizyjna sporządza protokół oraz składa na Walnym Zebraniu Członków sprawozdanie o wynikach przeprowadzonych kontroli wraz z ewentualnymi wnioskami.

2. Komisja Rewizyjna zawiadamia Zarząd Stowarzyszenia o uchybieniach stwierdzonych w czasie

kontroli, a w razie stwierdzenia przestępstwa także organy ścigania.

 

 

Rozdział V

Sposób reprezentacji Stowarzyszenia

 

§ 37

Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym oświadczenia woli w sprawach dotyczących

zobowiązań majątkowych i niemajątkowych Stowarzyszenia, składa Prezes Zarządu lub dwaj członkowie Zarządu Stowarzyszenia działający łącznie.

 

Rozdział VI

Majątek i dochody Stowarzyszenia

 

 

§ 38

1. Majątek Stowarzyszenia jest tworzony i może być powiększany w szczególności z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich i różnorakich form wsparcia zadeklarowanych i realizowanych przez  członków wspierających,
 2. darowizn, zapisów, spadków i innych przysporzeń czynionych na rzecz Stowarzyszenia przez osoby krajowe i zagraniczne,
 3. dotacji z budżetów: Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, Unii Europejskiej,
 4. dochodów pochodzących ze zbiorek publicznych,
 5. dochodów z majątku Stowarzyszenia.

 

2. Majątek i dochody Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celów określonych

w niniejszym Statucie, zgodnie z ustalonym programem działania Stowarzyszenia oraz na

koszty działalności samego Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczane do podziału między

członków.

 

§ 39

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

 

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 40

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

przez Walne Zebranie Członków wymaga oddania 75% głosów za podjęciem uchwały przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia

może nastąpić tylko i wyłącznie w przypadku wpisania ich w porządek obrad, który został

przesłany członkom Stowarzyszenia w zawiadomieniu o zebraniu.

3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób

przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w

statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.