ZARZĄD Stowarzyszenia STOLINA:

Prezes: Stanisław Michalski

Członkowie zarządu: Angelika Jaworska, Marta Ambroszczyk

KOMISJA REWIZYJNA: Wioletta Dąbrowska-Spilnyk - przewodnicząca, Ewelina Sulej, Magdalena Trocka

Powstanie
Stowarzyszenie STOLINA powołano na zebraniu założycielskim 7 lipca 2009 roku , jako odpowiedź na sygnalizowaną przez różne środowiska potrzebę włączania mieszkańców   do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz ich aktywizowania do odpowiedzialnego podejmowania ról społecznych, obywatelskich, zawodowych i innych.

Obecnie stowarzyszenie liczy 21 osób i 5 wolontariuszy. Są to mieszkańcy z okolicznych gmin powiatu strzelecko-drezdeneckiego: Strzelec Kraj., Starego Kurowa, Zwierzyna a także z Warszawy, z Torzymia.  Reprezentują różne środowiska.

Działanie
Misją Stowarzyszenia „Stolina” jest wspieranie lokalnych społeczności w odkrywaniu własnego potencjału rozwojowego w celu wspólnego realizowania idei zrównoważonego rozwoju.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. Siedzibą Stowarzyszenia jest Zwierzyn.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa przez wymienione w niniejszym statucie organy.  Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Wspieramy i bardzo cenimy wolontariat ( czyli bezpłatne, dobrowolne, świadome działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno - koleżeńsko – przyjacielskie).

Współpracujemy z samorządami lokalnymi, innymi stowarzyszeniami, ośrodkami pomocy społecznej, LGD, parafiami, ZHP .

Jesteśmy członkiem partnerstwa na rzecz Ekonomii Społecznej w województwie lubuskim

Przystąpiliśmy do Lubuskiej Sieci Współpracy ( 2013) 

Bierzemy udział w procesie wdrażania standardów (formalno-organizacyjnych i jakościowych) oraz przyznawania certyfikacji w ramach projektu „go NGO!” ( 2014) 

Nasze cele:

 1. aktywizowanie społeczeństwa do odpowiedzialnego podejmowania ról społecznych, obywatelskich, zawodowych i innych,
 2. włączanie osób i rodzin z grup zagrożonych marginalizacją (w tym m.in. niepełnosprawnych, starszych, ubogich, bezrobotnych, uzależnionych, z różnego rodzaju dysfunkcjami etc.) do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 3. prowadzenie działalności wspomagającej rozwój kulturalny wspólnot i społeczności lokalnych
 4. prowadzenie edukacji i upowszechnianie oświaty, w tym kształcenia przedszkolnego, pozaszkolnego, ustawicznego oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży,
 5. wspieranie lokalnych społeczności w odkrywaniu własnego potencjału rozwojowego i pomoc w realizacji idei zrównoważonego rozwoju,
 6. propagowanie opartego na partnerstwie współdziałania organizacji pozarządowych, administracji samorządowej i środowisk biznesowych w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
 7. poszukiwanie i edukowanie liderów społeczności lokalnych
 8. dbanie o spuściznę historyczną i kulturową lokalnych społeczności, zarówno w wymiarze materialnym, jak i symbolicznym,
 9. wspieranie i stymulowanie inicjatyw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej i lokalnej przedsiębiorczości,
 10. prowadzenie działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między lokalnymi społecznościami z różnych krajów.

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez organizowanie:

 1. szkoleń w różnych formach (kursów, seminariów, warsztatów, zajęć edukacyjnych),
 2. doradztwa,
 3. badań naukowych,
 4. konferencji,
 5. koncertów i wystaw,
 6. wizyt studyjnych
 7. fundowanie stypendiów,
 8. imprez turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, wypoczynkowych,
 9. akcji promocyjnych,
 10. samopomocy w różnych formach.

AKTUALNA OFERTA  NASZEGO STOWARZYSZENIA

1. Szkolenia w różnych formach (kursy, seminaria, warsztaty):

- zajęcia edukacyjne,

- zajęcia terapeutyczne,

- treningi: pamięci, szybkiego czytania, koncentracji, uwagi, umiejętności społecznych,

- pomoc w nauce (korepetycje),

- zajęcia z zakresu gospodarowania domowym budżetem,

- kursy z podstaw obsługi komputera,

- kursy BHP

- treningi komunikacji interpersonalnej, biznesowej, psychologia osiągnięć

- zajęcia z przedsiębiorczości,

- finanse i rachunkowość,

- księgowość,

- doradztwo edukacyjno-zawodowe i inne),

- szkolenia w zakresie ekonomii społecznej

2. Doradztwo (różnego typu w tym również finansowe),

3. Konferencje,

4. Koncerty i wystawy,

5. Wizyty studyjne

6. Imprezy turystyczne, rekreacyjne, sportowe, wypoczynkowe,

7. Akcje promocyjne,

8. Samopomoc w różnych formach.

9. Opracowywanie wniosków o dotacje i szkolenia w tym zakresie:

- Doradztwo w poszukiwaniu i wyborze odpowiedniego Funduszu,

- Analizę kwalifikowalności planowanych wydatków

- Opracowanie projektu wraz z załącznikami,

- Nadzór nad realizacją projekt

- Rozliczenie uzyskanej dotacji

- Weryfikację przygotowanego projektu

- Weryfikację Biznes Planu oraz załączników,

- Przygotowanie analiz i prognoz ekonomiczno - finansowych.

10. Zarządzanie projektami.