Stowarzyszenie Stolina w Zwierzynie informuje, iż został wyłoniony wykonawca na zakup posiłku dla Centrum Integracji Społecznej, dla beneficjentów projektu:” Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej przyczyniające się do zwiększenia ilości miejsc wraz z aktywną integracją uczestników w oparciu o koncepcję systemu standaryzacji i udział osób z otoczenia” Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.4 Aktywne włączenie w ramach podmiotów integracji społecznej, Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO Lubuskie 2020).

Najkorzystniejszą ofertą na zakup posiłku była oferta Fundacji "Dla Drezdenka".

Plakat projektu Partnerstwo 7 Centrów Integracji Społecznej

Zapraszamy do zapoznania się z "Zapytaniem Ofertowym nr 1/2020 dotyczące wyżywienia uczestników zajęć w ramach projektu prowadzonego przez Stowarzyszenie Stolina w Zwierzynie"

Pobierz zapytanie ofertowe

1. Często myj ręce
Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na ręce. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Szanowni Państwo,
Uczestniczki i Uczestnicy Klubu Wsparcia Seniora

Podporządkowanie się wymogom stanu zagrożenia epidemią wymaga wielu wyrzeczeń – są one jednak konieczne ze względu na potrzebę bezpieczeństwa. Zaleceniom powinny szczególnie podporządkować się osoby starsze, znajdujące się w grupie największego ryzyka.