Trwa nabór do projektu. Szczegóły w linku poniżej.

Szczegóły dotyczące naboru.
STOWARZYSZENIE „STOLINA”, wraz z 3 partnerami: Stowarzyszeniem Pracowników Służb Społecznych ” KRĄG” w Gorzowie, Fundacją „ Dla Drezdenka” oraz Stowarzyszeniem Na Rzecz Edukacji „ Pomost” ze Świebodzina pozyskało środki na utworzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. ,Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5 Usługi społeczne.

KLUB WSPARCIA SENIORA ”AS” przy STOWARZYSZENIU „ STOLINA” będzie funkcjonował 5 dni w tygodniu , 6 h dziennie, w „ Posterunku” przy ulicy Wojska Polskiego 27 w Zwierzynie.

W maju prowadzona będzie rekrutacja do projektu, modernizacja pomieszczeń . Zaplanowano też spotkania informacyjne, zajęcia z obsługi smartfona i komputera.

Wsparciem dla Seniorów z naszej gminy zainteresowanych jest wiele instytucji. Pomoc dla KWS zaoferowali: panowie Wójtowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Pielęgniarka Środowiskowa, Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa w Zwierzynie, Centrum Integracji Społecznej.

Wkrótce ukażą się ogłoszenia dotyczące szczegółów związanych z rekrutacją i funkcjonowaniem KLUBU WSPARCIA SENIORA „ AS” .
Stowarzyszenie STOLINA informuje, iż na stronach Bazy Konkurencyjności zostało zamieszczone zapytanie ofertowe, celem wyłonienia usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Zwierzynie, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w postaci: •    suchy prowiant, •    obiad dwudaniowy. Tytuł zapytania „Usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”.
Stowarzyszenie STOLINA informuje, iż zamieszczone na stronach Bazy Konkurencyjności zapytanie ofertowe na wyłonienia usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora w Zwierzynie, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne., współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, zostało unieważnione ze względów formalnych.

Zapytanie ofertowe nr 1 w oparciu o zasadę konkurencyjności Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 19 lipca 2017 roku.
1. Zamawiający: STOWARZYSZENIE „STOLINA”, ul. Wojska Polskiego 74, 66-542 Zwierzyn, tel. 535802515, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zapytania jest wyłonienie usługodawcy świadczącego usługi cateringowe dla 20 uczestników Klubu Wsparcia Seniora, beneficjentów projektu „Utworzenie i prowadzenie 4 Klubów Wsparcia Seniora na terenie 3 powiatów województwa lubuskiego”, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, Działanie 7.5. Usługi społeczne. Współfinansowanego z unii europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, w postaci:
• suchy prowiant
, • obiad dwudaniowy.
Kod CPV zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień 55520000-1 (Usługi dostarczania posiłków) i 55321000-6 – Usługi przygotowania posiłków.

Pobierz zapytanie ofertowe

Pobierz załączniki do zapytania ofertowego